Vi tror på

”Vad står det skrivet?” var en central fråga inom väckelserörelserna som vår församling är en del av. Av historiska skäl och med hänvisning till Bibeln som yttersta norm för tro och liv har det i den frikyrkliga traditionen funnits en skepsis mot formulerade trosbekännel­ser. Vi delar denna tveksamhet men bejakar sam­tidigt den grundläggande uttolkningen av klassisk kristen tro som finns i den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen (se nedan), i de refor­matoriska grundsatserna (som brukar samman­fattas i uttrycket att frälsningen ges endast i Kris­tus, av nåd och genom tro och att Skriften allena är kyrkans auktoritet) och i den evangelikala teo­logi som med rötter i de evangeliska väckelserö­relserna fått ett nutida uttryck bland annat i Lau­sannedeklarationen (deklarationen från den inter­nationella kongressen om evangelisation och mis­sion i Lausanne 1974).

Det innebär kortfattat att vi gemensamt:

  • bekänner oss till den ende Guden, treenig i Fadern, Sonen och den helige Ande, världens skapare och upprätthållare, frälsare och livgivare;
  • bekänner oss till Jesus Kristus Guds ende Son, sann Gud som blev sann människa, levde, korsfästes och dog för vår frälsnings skull, uppstod från döden och ska återkomma från Faderns högra sida för att upprätta Guds rike i härlighet och döma levande och döda;
  • tror på Jesus Kristus som den fulla uppenbarelsen av Gud, den yttersta sanningen och den enda vägen till Gud Fadern;
  • tror att människan är skapad till Guds avbild men har vänt sig bort från Gud och saknar, i sin kluvenhet mellan gott och ont och utlämnad åt sig själv, den livgivande gemenskapen med Gud;
  • tror att människans räddning och återupprättelse till hennes livs egentliga mening och bestämmelse har sin grund endast i Jesu försoning, erbjuds människan av nåd genom ett Guds initiativ, möjliggörs av Andens verk och mottas och tillägnas genom tro, som är tillit och relation, gåva och kamp;
  • tror att varje människa behöver kallas till omvändelse och tro som uttrycks i ett sätt att leva tillsammans med Guds folk i förlåtelse, kärlek, rättfärdighet, och ett ansvarigt tjänande i församling och samhälle;
  • har en bibelsyn som innebär att Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien, en berättelse om uppenbarelsen och frälsningshistorien genom vilken Anden talar och vägleder församlingen idag, trovärdig i allt den lär, auktoritet för vår tro och vårt liv, levande och verksam till att förvandla människors liv och relationer;
  • inser att ingen mänsklig tolkning av Bibeln kan gälla som ofelbar men att Bibeln, tolkad i sitt historiska sammanhang, i enlighet med sitt syfte och under Andens upplysning, leder rätt på livets väg och att församlingen fördjupas i sin förståelse genom lydnad inför Guds ord.

Den nicenska trosbekännelsen
(Ekumenisk nyöversättning)

Vi tror på en enda Gud allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son, född av Fadern före all tid,
ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den helige Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig ska ta slut.

Vi tror på den helige Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, universell och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett dop till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.
Amen.

Den apostoliska trosbekännelsen
(Ekumenisk nyöversättning)

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
Himmelens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.